Llojet e padive

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Oct 26, Bedri Bahtiri. SlideShare Explore Search You.

Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Procedura Civile.

Informacioni

Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share! Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Refik Mustafa Follow. Published in: Law. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Enida Enny. ViViana Mecaj. Meti Dushi. No Downloads.Iniciativa e pales ne proces. Iniciativa per te filluar procesin i takon pales se interesuar perjashtimisht edhe prokuroritsepse gjykata nuk procedon vete dhe nuk mund te marre ne shqyrtim nje mosmarreveshje nese kete nuk e kerkon personi I interesuar.

Pse gjykata nuk vepron kryesisht? Fakti qe gjykata nuk vepron kryesisht qendron pikerisht ne domosdoshmerine per te siguruar pavarsine dhe paanesine e saj ne procesin gjyqesor. Perse gjykata vepron vetem me kerkese te paleve?

llojet e padive

Meqe palet ne process jane mbajtes te se drejtave subjective procedurale, ju takon atyre si titullare qe me vullnetin e tyre te permbushin keto te drejta.

Padi a — eshte e drejta e personit qe ben pretendimin per tu degjuar, mbi themelin e ketij pretendimi, ne menyre qe gjykata ta shpall ate te bazuar ose jo. Padia ne kuptimin material substancial — eshte mundesia, e drejta qe i eshte njohur nga ligji nje subjekti per te kerkuar realizimin me ane te gjykates te nje te drejte subjective civile kunder nje personi tjeter. Padia ne kuptimin procedural material - eshte vete parashtresa, akti ose dokumenti qe ndryshe quhet kerkese padi, ne te cilen paditesi parashtron kerkimet e tij qe gjykata ti jap mbrojtje ligjore me ane te procesit gjyqesor.

Padia ne kuptimin procedural nuk parashkruhet. Kerkese padia — eshte mjeti procedural-juridik ne te cilen paditesi parashtron pretendimet e tij, se cfare kerkon nga gjykata. Ne te jane percaktuar kufinjt e ceshtjeve te cilave duhet tu pergjigjet gjykata. Kushtet themelore te padise. Kushtet themelore te padise jane:.

GJYKIMI NË SHKALLË TË PARË

Interesi per te ngritur padi - eshte nje element i te drejtes se padise dhe konsiston ne interesin per te marre nga gjykata vendimin e kerkuar. Ai eshte nje interes procedural dhe lind nga nevoja per te mbrojtur interesin material. Legjitimiteti per te vepruar — nenkupton percaktimin e personit te cilit i perket interesi per te ngritur padine dhe personit kundrejt te cilit duh et te ngrihet padia. Elementet e permbajtjes se padise.

Elementet e permbajtjes ose kushtet formale te padise jane parashikuar shprehimisht nga K. C kur thote:. Kerkesepadia shkruhet ne gjuhen shqipe dhe duhet te permbaje:. Padia si e drejte per nje gjykim. Padia eshte e drejta e personit qe ben pretendimin, per tu degjuar mbi themelin e ketij pretendimi, ne menyre qe gjykata te shpalle ate sit e bazuar ose jo, duke iu siguruar pales kundershtaree drejta per tu mbrojtur duke ngritur prapesimembi themelin dhe bazueshmerine ne ligj te pretendimit te ngritur nga paditesi.

PadiaPrapesimi, Kunderpadia. Prapesimi - eshte pohimi dhe provimi nga ana e pales se paditur te nje fakti shues ose ndryshues per te arritur rrezimin e pjesshme ose te plote te padise. Pra prapesimi eshte nje mjet procedural qe i njihet te paditurit me qellim qe ai te mbroje te drejtat dhe pretendimet e tij gjate gjykimit duke mos kaluar kufijte e padise.

Kunderpadia — eshte padia qe i padituri mund te ngreje ne nje gjykim kunder paditesit, me qellim qe gjykata te vendose per kunderpadine njekohesisht me padine. Pra kunderpadia eshte nje mjet procedural ne duart e paditesit me qellim qe ai te mbroje te drejtat dhe pretendimet e tij gjate gjykimit, e cila del jashte kufijve te padise. Klasifikimi i padive. Klasifikimi i padive behet ne baze te kritereve te ndryshme:.

Sipas te drejtave qe ato mbrojne:. Padi reale. Padi personale. Sipas te mires materiale te ciles i referohen:. Padi qe kane per object sende te luajtshme. Padi qe kane per object sende te paluajtshme. Sipas llojit te kekrimit te padise:. Padia per te kerkuar rivendosjen e nje te drejte ose interesi te ligjshem qe eshte shkelur. Padia per vertetimin e qenies ose mosqenies se nje m.Search this site.

E drejta e informimit ndaj Dokumentave Zyrtare. Kodi i Hamurabit. Ndarja e pushtetit. Shteti juridik. Si mund te ankohemi ndaj nje akti administrativ? Faqe Interneti. Institucione Arsimore te Drejtesise Jashte Vendit. Lidhje me Institucione e Organizata.

Seksioni I. Seksioni II. Seksioni III. Seksioni IV. Seksioni IX. Seksioni V. Seksioni VI. Seksioni VII. Seksioni VIII.

Seksioni X. Seksioni XI. Fjalor Ekonomik. Fjalor i Anglishtes Juridike. Anglishte Juridike. E Drejta Administrative. E Drejta Civile. E Drejta e Detyrimeve. E Drejta e Punes. E Drejta e Trashegimise. E Drejta Penale. Moduli I. Moduli II. Moduli III.Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Feb 5, SlideShare Explore Search You. Submit Search.

Tarifa të reja për 56 lloje padish në të gjitha gjykatat. Projektligji/ Rritja, çdo vit 500 lekë

Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this document? Why not share! Kushtet esenciale per lidhjen e nje Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Published in: Education.

llojet e padive

Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Andri Abazi at Programer. Bora Xhilaga. Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. No notes for slide. Tema 1 E drejta subjektive ndahet ne reale dhe e detyrimitKeto te drejta dallojne ne — 1. Ne te drejten e pronesise pronari i ushtron vete te ddrejtat e tij ,pa ndihmen e personave te tjere ne marredheniet e detyrimit qe kreditori te realizoje te drejten e tij duhet qe debitori te plotesoje detyrimin e marre persiper ne kontrate.

Objekti i te drejtave subjektive reale jane sendet ndersa ne subjektive te detyrimi sendet dhe veprimet e mosveprimt 3. Te rejtat reale jane te drejta reale absolute kurse te drejtat e detyrimit jane te drejta universale. Ne te drejten reale ekziston detyrimi pasiv i te gjithe per te mos kryer veprime ndaj pronarit. Ne te drejten e pronesise pronari mund te mbrohet me padine e per kerkimin e sendit qe eshte nje padi reale.

E drejta e pronesise eshte nje e drejte me karate te perhershem ndersa e drejta e detyrimeve me karate te perkohshem. Pronari mund ta kerkoje sendin nga kushdo person qe e mban ate ne menyre te paligjshme ndersa ne nje marredhenie juridike detyrimi mbajtesi i se drejtes nuk mund ta kerkoje ate nga nje person i trete te cilit sendi i ka kaluar nga i detyruari Tema 2 Begatimi pa shkakPersoni qe pa nje shkak te ligjshem ka fituar ose ka kursyer dicka ne dem te nje personi tjeterdetyrohet te shperbleje kete te fundit per humbjet pasurore qe ka pesuar brenda caqeve tebegatimit.

Kushtet e begatimit :1 nje person te jete i begatuar dhe nje tjeter i demtuar2 begatimi i njerit te rrjedhe nga demtimi i tjetrit3 begatimi te mos kete ndodhur ne baze te nje shkaku te ligjshem4. Begatuesi pa shikak qe eshte ne keqbesim pergjigjet per humbjen demtimin ose edhe perpamundesine e kthimit te sendit.

Tema 3 Cilat jane kushtet per ekzistencen e demit1eksiztenca e demit ,pa te nuk ekziston pergjegjesia per shperblimin e tij.Detyra Kursi Shqip. Toggle navigation Menu. Popular Posts.

llojet e padive

Per ne shqiptaret atdheu eshte shume i rendesishem Ese me teme 28 nentorin. Ese : Krahasim —KontrastiShqiperia dje dhe sot. Shqiperia sot dhe dje! Nuk eshte e larget dita kur per historine e Shqiperise u hap nj Henat kane tendencen qe te sjellin pergjigje dhe mesime. Drita e d Vjersha Per Nene Terezen.

Hyrje 3. Kur le johet sigurimi i padise. Sigurimi i padise lejohet kur:. Padia mbeshtetet ne prova me shkrese. Sigurimi i padise- lejohet per te gjitha llojet e padive dhe ne cdo faze te gjykimit, deri sa vendimi te marre forme te prere. Sigurimi i padise lejohet edhe nga gjykata e apelit kur padia eshte duke u shqyrtuar prej saj.

Sigurimi i padise mund te lejohet per te gjithe padine ose vetem per ato pjese te saj, qe gjykata i gjen te bazuara ne ligj.

Ajo Duhet te jete e shkruar dhe te permbaje te gjitha kushtet formale te padise. Kerkesa per sigurimin e padise Shqyrtohet :. Ne prani te paleve. Pa u thirrur pala tjeter. Kushtet e sigurimit te padise.

Te gjitha masat per sigurimin e padise qe te pranohen nga gjykata duhet te kene disa kushte:.

llojet e padive

Llojet e masave per sigurimin e padis e. Sigurimi i padise behet:. Me sekuestrimin e sendeve te luajtshme dhe te paluajtshmesi dhe te kredive te debitorit. Me marrjen nga ana e gjykates e masave te tjera te pershtatshme, duke perfshire edhe pezullimin e ekzekutimit.

Ankimi — kunder vendimit qe lejon masen e sigurimit nuk pezullon ekzekutimin e tij. Ankimi kunder vendimit me te cilin zevendesohet ose hiqet masa e sigurimitpezullon ekzekutimin. Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook. Powered by Blogger.

Find Us On Facebook. Random Posts. Social Share.Southampton will take confidence from the fact that Arsenal have the worst away record of all the teams currently in the top nine. Shkodran Mustafi has been ruled out for Sunday. He has a slight chance of returning for the West Ham match three days later. Wenger played with a back four for this first time this season in midweek, but Per Mertesacker is expected to partner Nacho Monreal and Laurent Koscielny in a back three against the Saints.

Theo Walcott and Calum Chambers are both available to face their former club, although their involvement in midweek makes appearance on Sunday less likely. Bet on Southampton vs Arsenal with Bet365All odds mentioned in this article are correct at the time of publishing (Thursday, December 7, 2017, 11:00 UK) and are subject to change.

West Ham United are without a win in their last eight league games, David Moyes has overseen three defeats in his four games in charge and are now 19th in the table. The Hammers have netted in defeats against Man City (2-1), Liverpool (1-4) and Spurs (2-3). Chelsea to win and Both Teams To Score. The Gunners have won three of their last four league matches and have won two of their last three on the road at Burnley (0-1) and Everton (2-5).

Southampton have lost three of their last five league games and continue to underwhelm under Mauricio Pellegrino. Everton have won three of their last five league games and are now 10th in the league under new boss Sam Allardyce. However, the Toffees remain a woeful side on the road and are without a league win in their last 15 away games. The Reds are unbeaten in their last 13 games at Anfield in all comps and are unbeaten in their last 13 league matches against Everton. Liverpool to continue their push for the top four with a win against rivals Everton at Anfield.

If you're looking to place a football accumulator, you'll definitely want to download the Football Coupon betting app in partnership with the Telegraph. You can check the best odds, sign up offers and get all of the latest tips in one simple-to-use app that can be accessed from the palm of your hand.

Commercial content notice: taking up one of these offers may result in a payment to The Telegraph. Suggested bets provided by Weekend Football. Premier League acca If you're looking to place a football accumulator, you'll definitely want to download the Football Coupon betting app in partnership with the Telegraph.

This site is only for the cricket lovers and just only for entertainment. We are just trying to give you suggestion and Match winner tips in this website. In this website we share our opinion for the cricket lovers just for fun.

Today SRI LANKA TOUR OF INDIA, 2017 1st ODI match play between India vs Sri Lanka at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala. Join our service for get online cricket betting tips, International ODI Betting tips and ODI Match Prediction. While Rohit and Shikhar are sure to open, The rest of team almost picks itself with the availability of a full strength bowling lineup.

Sri Lanka will also be happy to welcome back Asela Gunaratne in the team. Upul Tharanga may not be the skipper anymore but he has just had an excellent Bangladesh Premier League 2017, Even Thisara Perera and couple of other Sri Lankan batsmen have had some good match practice playing in the BPLHimachal Pradesh Cricket Association Stadium at DharamsalaIndia Players- Rohit Sharma (c), Shikhar Dhawan, Shreyas Iyer, Dinesh Karthik, Kuldeep Yadav, MS Dhoni (wk), Hardik Pandya, Axar Patel, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.

Sri Lanka Players- Upul Tharanga, Danushka Gunathilaka, Sadeera Samarawickrama, Angelo Mathews, Niroshan Dickwella (wk), Asela Gunaratne, Thisara Perera (c), Chathuranga de Silva, Akila Dhananjaya, Suranga Lakmal, Nuwan Pradeep. For more free cricket betting tips and Sri Lanka vs India Match Prediction, you can follow our social pages. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Flickr and TELEGRAMOur Report Comilla Victorians vs Sylhet Sixers 42nd T20 Match Full Report PassAnd Our BPL Accuracy Going Almost High So Friends Paise Kamane ka Moka Hai Series Bhi Acche aa Rhe hai,Big Bash T20 Me Aapko Hum Btayege Profit Kaise Krna Hota Hai.

Big Bash T20 India Me Full Live Millega. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Flickr and TELEGRAMOur Report Dhaka Dynamites vs Rangpur Riders 41st T20 Match Full Report PassAnd Our BPL Accuracy Going High So Friends Paise Kamane ka Moka Hai Series Bhi Acche aa Rhe hai,Big Bash T20 Me Aapko Hum Btayege Profit Kaise Krna Hota Hai.

Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Flickr and TELEGRAMBangladesh Premier League 40th T20 Match Play Between Chittagong Vikings vs Rajshahi Kings AT Shere Bangla National Stadium, Dhaka At 5. Chittagong vs Rajshahi Kings 40th T20 Match Prediction and betting tips available here.

Join our service for get online cricket betting tips, Match up down Tips and T20 Match Prediction. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Flickr and TELEGRAMShare your Ideas about this Chittagong Vikings vs Rajshahi Kings Betting Tips with your friends. Bangladesh Premier League 30th T20 Match Play Between Khulna Titans vs Rajshahi Kings AT Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong At 5.

Khulna Titans vs Rajshahi Kings 30th T20 Match Prediction and betting tips available here. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Flickr and TELEGRAMShare your Ideas about this Khulna Titans vs Rajshahi Kings Betting Tips with your friends.Edges - Browns: 10-2 ATS home versus non-conference foes in the first of consecutive home games Packers: 2-9 ATS versus sub.

Thank you and good luck as always. FREE KEY SYSTEM: Teams are 55-38-1 ATS since 2002 after a game where the longest rush allowed in the previous game was 72 yards or more. The Titans are dead-locked with the Jaguars for the AFC South lead and face a tough two game road trip in the Pacific Northwest, facing the Cardinals this week and then at San Francisco.

Note though that the Titans have excelled in this spot for bettors, going 6-3 ATS in their last nine non-conference games and and 2-1 ATS in their last three as a road favorite of three points or less. Conversely, this is a spot in which Arizona has struggled, going just 4-9 ATS in its last 13 as an underdog and only 4-14 ATS in its last 18 against teams with winning records.

Consider laying the points on the red hot Titans. McAdoo and Reece are gone and Eli is back but that doesn't affect the product the Giants put on the field which at this point is pretty poor.

At 6-6, the Cowboys are on a respirator for the playoffs and have the toughest schedule down the stretch of any of the peripheral teams. Sean Lee is back to anchor the defense and a win here and at Oakland next week would put Dallas as 8-6 with a home game vs. Seattle and at Philly to finish the season. Zeke is reliable in the Christmas EVE game against Seattle. Regardless, the Cowboys need help and lot of it. Pokes here have had extra time and face Giant offense that turns the ball over regardless of who is quarterbacking and is just 10-41 on third down the last three games.

Llojet e familjeve dhe karakteristikat e tyre në psikologji

Big Blue defense is worn down and tired and has just been on the field too long. Giants won in Week One 19-3 but that was with just 16 points in four visits to the red zone. They'll hit paydirt several time here. Here at Sports Capping we have put together a group of nearly 100 of the top experts in the business and many of them provide free betting tips on a daily basis.

There's simply not a better place on the web to find free sports picks against the spread, money line or total for today's action. All of the free picks listed on this page show the time of the game and how long you have before it starts, as well as the release time of when the handicapper posted the selection. You can also click on the "View Archive" link on any of the free picks listed to get a full breakdown of all the previous free selections released by that handicapper.

I want to remind you that if you want the strongest plays available, you are going to want to get signed-up for a premium or long-term subscription with one of our experts.

Whether you are someone who likes a lot of action or wants to take a more selective approach, we are confident that we have an expert who can help you start crushing the books on a more consistent basis. Username or Password must not be empty. Email: Free Betting Picks from Top Sport Handicappers - Best Bets of the Day If you are looking for free daily betting advice from some of the top experts in the industry today, you have come to the right place.